การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศระบบนำร่องในการร่อนลงสู่สนามบินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน ชั้นปีที่ 2 สถาบันการบินพลเรือน

ผู้แต่ง

  • ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร

คำสำคัญ:

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, เครื่องช่วยการเดินอากาศ, ระบบนำร่องในการร่อนลงสู่สนามบิน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องหลักการทำงาน ของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินระบบนำร่อง ในการร่อนลงสู่สนามบิน 2) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลากจากนักศึกษา 48 คน เพื่อนำมาใช้เป็นกลุ่มทดลองบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศระบบนำร่อง ในการร่อนลงสู่สนามบิน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ค่าระดับความยากง่ายและอำนาจจำแนกค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องหลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศระบบนำร่องในการร่อนลงสู่สนามบิน มีความถูกต้องครอบคลุม     ด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 93.66/95.66 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90

Downloads