การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน ที่พยากรณ์การให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานองค์การขนส่ง

ผู้แต่ง

  • เมวิกา รุ่งฉัตร
  • มานพ ชูนิล

คำสำคัญ:

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน, กัลยาณมิตร, ความร่วมมือในการทำงาน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานกับการให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงานกับการให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงาน 3) เพื่อพยากรณ์การให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานด้วยการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงานกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในองค์การขนส่ง จำนวน 332 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนและคัดเลือกตามสะดวก ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานเท่ากับ .852 ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน เท่ากับ .889 และการให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงาน เท่ากับ .905 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงานด้านการไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงานด้านความน่ารัก และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ด้านอารมณ์ร่วมกันพยากรณ์การให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานองค์การขนส่งได้ร้อยละ 30.4

Downloads