พฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงานและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่พยากรณ์ความสุขในการทำงานของบุคลากร

ผู้แต่ง

  • กุสุมา พูลเฉลิม
  • มานพ ชูนิล

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง, สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน, ความสุขในการทำงาน,

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงานกับความสุขในการทำงานของบุคลากร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานกับความสุขในการทำงานของบุคลากร และ 3) เพื่อพยากรณ์ความสุขในการทำงานของบุคลากรด้วยพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงานและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 324 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ความสุขในการทำงานของบุคลากรมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .918 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .945 และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .638 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (P < .05)

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากร (P < .01) 2) สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากร (P < .01) และ 3) พฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงานด้านการผ่อนคลายความตึงเครียด ด้านสุขภาพ ด้านมิตรภาพและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทำงานของบุคลากรได้ ร้อยละ 50.3 (P < .05)

Downloads