สมรรถนะของอาจารย์สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • สุภาพร ตันติสันติสม

บทคัดย่อ

บริบทของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างรวดเร็วและขาดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนำมาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอยู่ทั่วโลก ดังนั้น การดำเนินการขององค์การต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลให้องค์การต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ละสถาบันมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก หลากหลายมากขึ้น รวมถึงทำความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มากขึ้น  โดยเฉพาะปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) มีการเปิดเสรีทั้งด้านการค้า การลงทุนและการบริการซึ่งส่งผลให้มีการลงทุนและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยจะเกิดได้ต้องอาศัยอาจารย์ที่มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะของอาจารย์ คือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   (Key Success Factor) และสามารถนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้

Downloads