การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บในการสืบค้นที่ยั่งยืนผ่านเว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • สมเดช เฉยไสย
  • สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์

คำสำคัญ:

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, โปรแกรมระบบฐานข้อมูล, ความยั่งยืน, เว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต,

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บในการสืบค้นที่ยั่งยืนผ่านเว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชน 2) ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชน 3) พัฒนารูปแบบ (model) ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบของของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชน 5) สร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจับเก็บบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนผ่านเว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นอย่างยั่งยืน 6) จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล การจับเก็บบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชน ผ่านเว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการสืบค้นอย่างยั่งยืน

ผลของการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมที่มีต่อแบบร่างบรรจุภัณฑ์ พบว่า คะแนนของแบบร่างที่ 3 มีความเหมาะสมมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูล ของความต้องการของผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชน อันนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบการเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิต ในการทำโครงสร้างได้นำวัสดุ รวมทั้งสีสันและลวดลายจะแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีการถอดประกอบง่ายและสะดวกต่อการขนส่ง โครงสร้างแข็งแรง น้ำหนักเบา มีความสวยงามและแฝงไปด้วยประโยชน์ใช้สอยทำให้เกิดความภูมิใจเมื่อได้นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เดิม รวมทั้งโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถเป็นช่องทางในการจดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นที่ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

Downloads