ปัจจัยที่มีผลต่อจรรยาบรรณนักวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผู้แต่ง

  • ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

คำสำคัญ:

จรรยาบรรณนักวิจัย, ปัจจัย, การกระทำผิดจรรยาบรรณ,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อจรรยาบรรณของนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกตามลักษณะเฉพาะของบุคคล ลักษณะของสาขาวิชาที่บัณฑิตศึกษาอยู่ บรรยากาศการเรียนการสอนภายในสาขาวิชา และการทำผิดจรรยาบรรณในการวิจัย โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 400 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควตา (quota sampling) ตามสัดส่วนของประชากร

ผลการวิจัยพบว่าจรรยาบรรณนักวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ในการยอมรับ/การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรักษามาตรฐานคุณภาพการวิจัยและการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการรับผิดชอบต่อความประพฤติและผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกระทำผิดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า กระทำผิดด้านบุคคลมากที่สุด และรองลงมาคือ การกระทำผิดด้านการวิจัยและการกระทำผิดด้านการว่างงานส่วนลักษณะและบรรยากาศของภาควิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ในด้านลักษณะของสาขาวิชามีค่ามากที่สุดและรองลงมาบรรยากาศของสาขาวิชา 

Downloads