การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • เจนพล ทองยืน

คำสำคัญ:

ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศ,

บทคัดย่อ

สภาพปัญหาการวิจัยเกิดการที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้เป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัยรวมถึงการออกกฎเพื่อใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยได้ วัตถุประสงค์ในการวิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายของการบังคับใช้กฎที่สำคัญที่เกี่ยวการสรรหาหรือเลือกตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวน 15 ฉบับ และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎให้ชอบด้วยกฎหมาย จากการวิจัยพบว่ากฎมหาวิทยาลัยมี 3 ประเภทคือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ผู้มีอำนาจในการตราได้แก่ สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตลอดระยะเวลาที่ใช้กฎมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน (ปี 2554) มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎมหาวิทยาลัยสามารถจัดได้เป็นสามกลุ่ม คือ 1) กฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีบทบัญญัติบางข้อขัดต่อมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แก่ ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 2) กฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีบทบัญญัติบางข้อขัดต่อมาตรา 18พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ได้แก่ ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 3) กฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่สอดคล้องกับสถานะของบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยหัวหน้าภาคและการสรรหา พ.ศ.2549 4) กฎมหาวิทยาลัยขัดหรือแย้งกันเอง ได้แก่ ข้อ 4 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมไม่ให้กฎขัดหรือแย้งกันเอง เพื่อให้กฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชอบด้วยกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อการบริการมหาวิทยาลัยต่อไป

Downloads