การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แต่ง

  • นวพร ประสมทอง
  • ปรัศนีย์ นัยนานนท์
  • จารุวรรณ ชอบประดิถ
  • สุจิตรา แพรต่วน
  • วิไลลักษณ์ สร้อยคีรี

คำสำคัญ:

การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ยุวมัคคุเทศก์,

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพื่อฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวโดยชุมชน งานวิจัยนี้เป็นประเภทการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิโดยมีประชากรในเขตอำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6,814 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 378 คน ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวตามแนวทางของ COMPLETE Model ประกอบด้วย Community Opportunity,Management,Participation,Leader,E-Network, Technology และ Elegant Travel

Downloads