การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย

ผู้แต่ง

  • ธนพล ศรีผ่องบำรุง

คำสำคัญ:

คู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย 2) ศึกษาคุณภาพของคู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย 3) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 10 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผ้าไหมไทย จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยคู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ และแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย โดยมีสมมติฐานว่าคู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย มีคุณภาพดีขึ้นไปโดยมีระดับค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยมีระดับค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของคู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย ในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.60 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.60

Downloads