การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก

ผู้แต่ง

  • สุรพล กมลงาม
  • สมศักดิ์ มีเสถียร

คำสำคัญ:

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก 2) ศึกษาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็กและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก โดยมีสมมติฐานว่าระดับคุณภาพและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก อยู่ในระดับดีโดยมีระดับค่าเฉลี่ยของการประเมิน 3.50 ขึ้นไป สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย = 4.57 และ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46 และ 0.54 ตามลำดับ 2) ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เครื่องบินเล็ก ทั้งด้านการใช้งานและด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.38 และ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47 และ 0.41 ตามลำดับ)

Downloads