การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับชาติ

ผู้แต่ง

  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นการศึกษาความรู้ความจริงด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิธีการที่มีระบบขั้นตอนที่เชื่อถือได้ ผู้ใช้ผลงานวิจัยสามารถนำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่หรือเพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อค้นพบและสามารถสรุปผลได้แล้วจึงต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยสามารถเข้าถึงผลงานและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานจึงเป็นทางเลือกที่ผู้วิจัยนิยมมาก เพราะเป็นการเผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวางและผู้วิจัยยังสามารถนำเอกสารผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการประเมิน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือระดับศาสตราจารย์ และยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สังกัด ทางหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วก็ไปใช้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาโดยสำนักงานพัฒนาราชการ (กพร.) และการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.)       

การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารที่ได้มาตรฐานที่มีระเบียบการจัดพิมพ์ที่ยุ่งยากพอสมควร จึงเป็นการยากลำบากแก่ผู้วิจัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ผู้ใช้ผลงานวิจัย  แต่เมื่อผู้วิจัยต้องการใช้ผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้งานวิจัย และเพื่อการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือเพื่อขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทางบัณฑิต วิทยาลัยหลายแห่งกำหนดให้ต้องเผยแพร่ผลงานทางวารสารก่อนจึงได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จึงต้องลงเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและต้องเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน เช่น วารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่รับรองโดย สกว. และ สกอ. ซึ่งในปัจจุบันมีวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 456  ฉบับ แต่จากการประเมินล่าสุด ปี 2554 มีวารสารที่ผ่าน   การประเมินรับรองคุณภาพเพียง 77  ฉบับ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงจำนวน 156 ฉบับและนอกจากนั้นไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งผู้วิจัยต้องเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองจาก TCI หรือลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล เช่น ISI  SCOPUS และฐานอื่น ๆ โดยที่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษและมีค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์ค่อนข้างสูงและมีการตรวจประเมินอย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้วิจัยใหม่

Downloads