การพัฒนาอาหารฮาลาลสูตรคั่วกลิ้งนิดา บีฟ

ผู้แต่ง

  • ฐนิดา ทองเลม็ด

คำสำคัญ:

การพัฒนา, อาหารฮาลาล, สูตรคั่วกลิ้งนิดาบีฟ,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารฮาลาลสูตรคั่วกลิ้งนิดา บีฟ โดยแปรรูปจากเนื้อโคเกรดรองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของชุมชนหมู่บ้านตาลเดี่ยว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยดำเนินการตามกรอบของการวิจัยและการพัฒนาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติการตรวจสอบและสะท้อนผลไปประยุกต์ใช้แล้วทำการตรวจสอบความคิดเห็นและความพึงพอใจด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคเนื้อสดและเนื้อแปรรูปจำนวน 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) อาหารฮาลาลสูตรคั่วกลิ้งนิดา บีฟที่แปรรูปจากเนื้อโคเกรดรองมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับดี มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพและขบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในตลาดอาหารแปรรูป 2) ร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าอาหารฮาลาลสูตรคั่วกลิ้งนิดา บีฟรสชาติอร่อย ราคาไม่แพงเป็นสินค้าฮาลาลปรุงสุกง่าย และเหมาะสมในการบริโภคเพื่อสุขภาพ 3) ผู้บริโภคในชุมชนหมู่บ้านตาลเดี่ยวได้เรียนรู้ขบวนการผลิตอาหารฮาลาลสูตรคั่วกลิ้งนิดา บีฟและจะพัฒนาเป็นสินค้า   หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป

Downloads