ฤทธิ์ต้านการอักเสบและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ของสารสกัดจากใบหนาด

ผู้แต่ง

  • เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย
  • เพลินพิศ ยะสินธิ์
  • สุรวิทย์ สิมะรักษ์อำไพ

คำสำคัญ:

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ, ใบหนาด,

บทคัดย่อ

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบของ สารสกัดจากใบหนาด (Blumea balsamifera (L.) DC.) ซึ่งสกัดสารจากใบหนาด 4 ชนิด ซึ่งสกัดได้จากใบหนาดด้วย เฮกเซน และเอทานอล ตามวิธีการหมัก (maceration) และ Soxhlet  พบว่าสารสกัดจากใบหนาดทั้ง 4 ชนิด ไม่แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ ส่วนฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบพบว่าสารสกัดจากใบหนาดด้วยเอทานอลตามวิธี Soxhlet นั้นมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได้ดีที่สุด และรองลงมาก็คือ สารสกัดจากใบหนาดด้วยเอทานอลตามวิธีการหมัก และสารสกัดจากใบหนาดด้วยเฮกเซนตามวิธี Soxhlet โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.56 mg/ml  1.67 mg/ml และ 5.00 mg/ml ตามลำดับ ส่วนสารสกัดจากใบหนาดด้วยเฮกเซนตามวิธีการหมักนั้น ไม่มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และพบว่าสารสกัดจากใบหนาดทั้ง 4 ชนิดไม่มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa  ส่วนการวิเคราะห์พฤกษเคมีของ   สารสกัดด้วยเอทานอลตามวิธี Soxhlet ซึ่งแสดงฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได้ดีที่สุด    ด้วย GC-MS พบว่ามีองค์ประกอบของสารจำนวน 49 ชนิดและส่วนใหญ่คือ camphor (42.20%),L-(-)borneol (20.96%), trans-caryophyllene (17.49%), 13,14,15,16,17-pentanorlabda-7, 9(11)diene (6.35%), 8-hydroxy-13,14,15,16,17-pentanorlabda-7,9(11)diene (2.82%), neoalloocimene (2.40%) และ 4,7,10-cycloundecatriene (1.21%)  

Downloads