การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพื่อการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้แต่ง

  • พรรณี คอนจอหอ
  • จารึก ชูกิตติกุล
  • ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
  • วิทยา เมฆขำ

คำสำคัญ:

ระบบจัดการสารสนเทศ, สารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า, การบริหารงานวิจัย, คิวไอที, ตารางต้นไม้,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีคำถามวิจัยดังนี้ 1) สารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพื่อการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกมีสารสนเทศอะไรบ้าง 2) สารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพื่อการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงหรือไม่เพียงใด 3) ระบบจัดการสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพื่อการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกมีหน้าที่อะไรบ้าง และ 4) ระบบจัดการสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพื่อการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกได้รับการยอมรับจากนักวิจัยในระดับสูงหรือไม่เพียงใด เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย สารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า ระบบจัดการสารสนเทศ แบบประเมินการยอมรับสารสนเทศและแบบประเมินการยอมรับระบบจัดการสารสนเทศ ประชากร คือ ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 16 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ   กลุ่มตะวันตก และเลือกตัวอย่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกจากประชากรนักวิจัยทั้งหมด จำนวน 361dคน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เกี่ยวข้องยอมรับสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าทั้งหมด 49 ฉบับ ในประเด็นความสะดวกในการใช้ ประโยชน์ในการนำไปใช้ ความถูกต้อง และความสวยงาม 2) ระบบจัดการสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า มี 6 หน้าที่ คือ การกำหนดรหัสผ่าน การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัยการขยายเวลาดำเนินการวิจัย และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  3) นักวิจัยยอมรับระบบจัดการสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าที่ออกแบบหน้าจอไว้ทั้งหมด 102 หน้าจอ ในประเด็นใช้งานง่าย คุณภาพส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และความน่าเชื่อถือ โดยนักวิจัยส่วนใหญ่ยอมรับ ระบบจัดการคุณภาพสารสนเทศนี้ในระดับสูงแตกต่างจากผู้ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads