การเลี้ยงเส้นใยเชื้อ Cordyceps militaris (L.) Link BCC 18247 ด้วยเมล็ดธัญพืชต่างชนิด

ผู้แต่ง

  • รัฐพล ศรประเสริฐ
  • พยง แสนกมล
  • ชัยวัฒน์ จันบำรุง
  • มารุต สงวนแก้ว
  • อนงคณ์ หัมพานนท์

คำสำคัญ:

Cordyceps militaris (L.) Link, เมล็ดธัญพืช,

บทคัดย่อ

การเลี้ยงเส้นใยเชื้อ Cordyceps militaris (L.) Link BCC 18247 ด้วยเมล็ดธัญพืช 8 ชนิด พบว่า การเลี้ยงเส้นใยด้วยเมล็ดข้าวเหนียว กข 6 เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราเขียว มากที่สุด รองลงมาคือ เมล็ดข้าวกล้องมันปู และเมล็ดข้าวเหนียวดำ คิดเป็นร้อยละ 55.71, 10.00, 4.28 ตามลำดับ ส่วนเมล็ดข้าวกล้องสีนิล เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิ เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิงอก เมล็ดข้าวหอมมะลิแดง และเมล็ดข้าวเหนียวลืมผัว พบว่าไม่เกิดการปนเปื้อน ความหนาแน่นของเส้นใย เมื่ออายุ 15 วัน พบว่า อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมจากเมล็ดข้าวกล้องมันปู เมล็ดข้าวหอมมะลิแดง และเมล็ดข้าวเหนียว กข 6 มีความหนาแน่นของเส้นใยอยู่ในระดับหนาแน่นมาก ส่วนเมล็ดข้าวกล้องสีนิล เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิ เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิงอก เมล็ดข้าวเหนียวดำ และเมล็ดข้าวเหนียวลืมผัว มีความหนาแน่นของเส้นใยอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับการเจริญของเส้นใยเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมจากเมล็ดข้าวกล้องมันปู และเมล็ดข้าวหอมมะลิแดง เส้นใยเจริญเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้เร็วที่สุด เมื่ออายุ 21 วัน รองลงมาคือ อาหารเลี้ยงเชื้อ เมล็ดข้าวกล้องสีนิล เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิ เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิงอก  และเมล็ดข้าวเหนียว กข 6 เมื่ออายุ 24 วัน เมล็ดข้าวเหนียวดำและเมล็ดข้าวเหนียวลืมผัวเมื่ออายุ 25 วัน ตามลำดับ

Downloads