การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ด เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้แต่ง

  • ชำนาญ สุขแสงอร่าม
  • จารึก ชูกิตติกุล
  • วจี ชูกิตติกุล
  • กฤตชน วงศ์รัตน์

คำสำคัญ:

สารสนเทศคุณภาพ, สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ด,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 2) ประเมินความเที่ยงตรง การบูรณาการระเบียบวิธีบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ด และการแข่งขันทางธุรกิจ ของเนื้อหาสารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 3) ทดสอบการยอมรับ สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อ ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบทดสอบการยอมรับสารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ประชากรในการวิจัยคือ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายงาน และ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ได้แก่ หัวหน้างาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 518 โรงงาน เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน ได้ตัวอย่างจำนวน 44 โรงงาน เลือกตัวอย่างผู้บริหารระดับสูงโรงงานละ 1 คน จำนวน 44 คน เลือกตัวอย่างผู้บริหาระดับกลางโรงงานละ 4 คน จำนวน 176 คน และเลือกตัวอย่างผู้บริหารระดับปฏิบัติการโรงงานละ 4 คน จำนวน 176 คน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 396 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ฉบับ แบ่งเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน  8 ฉบับ สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางจำนวน 20 ฉบับ และสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับปฏิบัติการจำนวน 38 ฉบับ  2) ผลการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาของสารสนเทศ ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.94 และ  3) สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดได้รับการยอมรับทั้ง 66 ฉบับ ในระดับมาก โดยมีผู้ยอมรับมากกว่าผู้ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads