การเปรียบเทียบวิธีโพลีโตมัสซิบเทสท์ วิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกโลจิสติก และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับ ในการตรวจสอบการทำหน้าที่เบี่ยงเบน ของข้อสอบในแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนแบบหลายค่า

ผู้แต่ง

  • สุชาติ สิริมีนนันท์

คำสำคัญ:

การทำหน้าที่เบี่ยงเบนของข้อสอบ, วิธีโพลีโตมัสซิ, วิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนก, โลจิสติก, วิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับ,

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบอัตราความถูกต้องและอัตรา ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากการตรวจสอบการทำหน้าที่เบี่ยงเบนของข้อสอบในแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนแบบหลายค่าด้วยวิธีโพลีโตมัสซิบเทสท์ วิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกโลจิสติก และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจำลองโดยจำลองภายใต้โมเดลพาร์เชียลเครดิตทั่วไปแบบมิติเดียวของมูรากิ ซึ่งแต่ละข้อจะมีรายการตอบ 5 รายการ ให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 หรือ 5 คะแนน ข้อมูลดังกล่าวจำลองภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัย คือรูปแบบของข้อสอบทำหน้าที่เบี่ยงเบน 2 รูปแบบ ความยาวของแบบทดสอบ 3 ขนาด สัดส่วนของข้อสอบทำหน้าที่เบี่ยงเบน 3 ขนาด และขนาดตัวอย่าง 3 ขนาด รวมข้อมูลที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 54 เงื่อนไข ในแต่ละเงื่อนไขจำลองซ้ำ 50 ครั้ง

ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตราความถูกต้องในการตรวจสอบการทำหน้าที่เบี่ยงเบนของข้อสอบในแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนแบบหลายค่า วิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกโลจิสติกสูงกว่าวิธีโพลีโตมัสซิบเทสท์และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับในทุกเงื่อนไข 2) อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่เบี่ยงเบนของข้อสอบในแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนแบบหลายค่า วิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกโลจิสติกต่ำกว่าวิธีโพลีโตมัสซิบเทสท์และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับในทุกเงื่อนไข 3) โดยภาพรวมวิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกโลจิสติกมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่เบี่ยงเบนของข้อสอบสูงกว่าวิธีโพลีโตมัส ซิบเทสท์และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับ

Downloads