การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย

ผู้แต่ง

  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

บทคัดย่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นข้อความตอนหนึ่งในรายงานผลการวิจัยที่เขียนไว้ในรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อจากบทคัดย่อหรือนำไปไว้ในส่วนท้ายเรื่องก็ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยที่เป็นผู้บริหารซึ่งไม่มีเวลามากพอในการอ่านรายงานผลการวิจัยทั้งฉบับหรือไม่เคยชินกับคำศัพท์ทางการวิจัย แต่สะดวกในการเลือกอ่านเฉพาะบทสรุปและสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ ข้อค้นพบจากการวิจัยพร้อมที่จะตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผู้วิจัยเป็นการนำผลการวิจัยไปสู่การนำไปใช้ได้จริง งานวิจัยทั่วไปอาจไม่มีบทสรุปในส่วนนี้ แต่สำหรับงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งพัฒนาองค์กร หรืองานวิจัยประเภทอื่นที่มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ควรจะเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ

Downloads