ผลการใช้ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง
  • ปิยชาติ หอวัฒนกุล

คำสำคัญ:

ชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง, พฤติกรรมการรู้หนังสือ, เด็กปฐมวัย,

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยช่วงวัยเตาะแตะ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย ช่วงวัยเตาะแตะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยช่วงวัยเตาะแตะ และ 4) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครองก่อนและหลังการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยช่วงวัยเตาะแตะ ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยช่วงวัยเตาะแตะและเด็กปฐมวัยช่วงวัยเตาะแตะ ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 15 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง แบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่บ้าน แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยช่วงวัยเตาะแตะ แบบประเมินความพึงพอใจ         ของผู้ปกครองที่มีต่อชุดให้ความรู้ แบบทดสอบความรู้ผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองทำให้เด็กมีพฤติกรรมการรู้หนังสือส่วนใหญ่พฤติกรรมอยู่ในระดับดี 2) พฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กวัยเตาะแตะที่มีคะแนนมากที่สุด คือ พฤติกรรมหยิบหนังสือมาเปิดดูรูปภาพหรือข้อความ กิจกรรมที่ทำให้เด็กวัยเตาะแตะมีคะแนนพฤติกรรมการรู้หนังสือมากที่สุด คือ กิจกรรมหนังสือทำมือ 3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจชุดให้ความรู้ผู้ปกครองในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อชุดให้ความรู้มากที่สุดในด้านการนำไปใช้ 4) ผู้ปกครองมีคะแนนหลังการให้ความรู้ผู้ปกครองสูงกว่าก่อนการให้ความรู้ผู้ปกครอง

Downloads