การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้บนเว็บ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • ปิยนันท์ ปานนิ่ม
  • ภัทรมน กล้าอาษา
  • อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
  • อลิสา ประมวลเจริญกิจ

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, รูปแบบการจัดการความรู้บนเว็บ,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้และนำเสนอรูปแบบการจัดการความรู้บนเว็บสำหรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ จำนวน 3 ท่าน คณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 3 ท่าน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ คือ คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวบรวมได้ 48 ชุด แล้วนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการวิจัยพบว่า ด้านองค์ความรู้ ผู้บริหารและอาจารย์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการบริหารจัดการความรู้ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาองค์ความรู้ ด้านระบบการจัดการความรู้ให้ความสำคัญต่อด้านด้านระบบการจัดการความรู้เรื่องการมีระบบรวบรวมความรู้จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือและตำรา ด้านเครื่องมือในการจัดการความรู้ให้ความสำคัญ ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันโดยผ่านเครือข่ายภายในคณะฯ ด้านการนำไปประยุกต์ ใช้ให้ความสำคัญการนำองค์ความรู้ไปใช้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และโปรแกรม และด้านการประเมินให้ความสำคัญต่อระบบประเมิน และให้รางวัลโดยผู้เชี่ยวชาญรูปแบบการจัดการรูปแบบการจัดการความรู้บนเว็บที่เหมาะสมจึงควรเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีสังคมที่ช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้ การปรับปรุงความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การเผยแพร่ การถ่ายทอดความรู้ภายในคณะฯด้วยกันรวมถึงการให้บริการความรู้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงาน

Downloads