ปัญหาการบังคับใช้มาตรการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณรอบสถานศึกษา

ผู้แต่ง

  • อัครเดช มณีภาค

คำสำคัญ:

แอลกอฮอล์ว, การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สถานศึกษา,

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษาได้มีกฎหมายออกมาใช้แล้ว ในรูปแบบของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย การบริโภค การให้บริการในบริเวณสถานที่ที่ห้ามไว้แต่ก็พบกับสภาพปัญหาเกิดจากการที่มีสถานบันเทิงและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นจำนวนมากใกล้รั้วสถานศึกษาได้เติบโตอย่างรวดเร็วและกระจายพื้นที่กิจการเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นั้นไม่มีความชัดเจน และขาดมาตรการบังคับที่จะทำให้เกิดผลตามกฎหมายอย่างเพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การรับรู้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ครอบคลุมและมีความชัดเจน เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทราบเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตลอดจนการดำเนินคดีอย่างเข้มงวดจนสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้จริง

Downloads