การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดผีเสื้อ

ผู้แต่ง

  • จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
  • พิสุทธิ์ พวงนาค
  • วุฒินันท์ บุญโพธิ์

คำสำคัญ:

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การจำแนก, ผีเสื้อ,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดผีเสื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อโดยการสังเคราะห์รูปแบบของระบบและปัจจัยสำหรับจำแนกชนิดผีเสื้อจากนั้นจึงนำรูปแบบที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดผีเสื้อโดยเริ่มจากรวบรวมข้อมูลผีเสื้อตัวอย่างจากข้อมูลผีเสื้อกลางวันในประเทศไทย จำนวน 189 ชนิด นำข้อมูลผีเสื้อที่รวบรวมได้มาทำการคัดเลือกปัจจัยที่เหมาะสำหรับการจำแนกชนิดผีเสื้อ โดยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ CFS Subset Evaluable และเปรียบเทียบด้วยวิธีการค้นหา 2 วิธีการ คือ Best-first search และ Genetic Search พบปัจจัยที่สามารถใช้เพื่อจำแนก 9 ปัจจัย (ขนาด สีเด่น สีรอง ลักษณะ ของลำตัวลักษณะหาง ลักษณะการกินอาหาร ลักษณะการเกาะ ถิ่นที่พบ และ อาหาร) และทำการทดสอบระบบโดยวิธีการทดสอบแบบ Black-box หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับมากที่สุด(= 4.77 และ S.D. = 0.45) และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบในระดับมากที่สุด (= 4.56 และ S.D. = 0.52) ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวถือได้ว่าระบบสนับสนุนการจำแนก  ชนิดผีเสื้อ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อได้โดยผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานระบบในการช่วยจำแนกชนิดผีเสื้อ   ที่พบได้ด้วยตนเองได้

Downloads