การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำรงอยู่ของคนจนไร้ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ลาภบุญ รัตนโชติพานิช
  • สถาพร ถาวรอธิวาสน์

คำสำคัญ:

การต่อสู้ดิ้นรน, ไร้ที่อยู่, การดูแลสุขภาพ,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำรงอยู่ของคนจนไร้ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกเสริมด้วยการวิเคราะห์เอกสาร กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา คือ คนจนไร้ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 9 ราย เลือกโดยวิธีการเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ การสังเกต และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุของความยากจนเกิดจากการได้รับโอกาสทางการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา  การเสียระเบียบทางสังคมและมีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจส่งผลให้พบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่มีรายได้ดีกว่า และยังส่งผลต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังพบว่า คนจนเหล่านี้ มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว มีปัญหาครอบครัวแตกแยก และบางรายเคยประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้มีอาการเศร้าหมองทางจิตใจ ขาดแคลนทุนประกอบอาชีพและไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนมีปัญหาสุขภาพ บ่อยครั้งที่รู้สึกน้อยใจในโชคชะตา แต่ไม่มีความอิจฉาริษยาหรือมองโลกในแง่ร้าย ทั้งยังไม่ท้อแท้และไม่ต้องการเป็นภาระของสังคม คนเหล่านี้มีเพียงครอบครัวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นแรงผลักดันให้มีความเข้มแข็งอดทนต่อสู้ชีวิตโดยยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจน ด้านสุขภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดูแลเฝ้าระวังและให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย ด้านการพัฒนาอาชีพสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนจนกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

Downloads