การรับรู้ของผู้ถือหุ้นต่อบทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • วีรพงษ์ ชุติภัทร์

คำสำคัญ:

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร, กรรมการที่ไม่บริหาร,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาที่มา และคุณสมบัติของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ และการยอมรับของผู้ถือหุ้นต่อบทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed–Method Research) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวนทั้งสิ้น 1,147 ชุด ไปให้สมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในสถาบันการศึกษา

ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ที่มา คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับคัดเลือกมานั้นส่วนใหญ่จะมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับเจ้าของมากที่สุด การเลือกกรรมการอิสระมักจะมาจากการตัดสินใจของคณะกรรมการ 2) ผู้ถือหุ้นรับรู้บทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนในระดับปานกลาง และผู้ถือหุ้นยอมรับบทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน์ในระดับพอใช้ และเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระ จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในระดับพอใช้ด้วย

Downloads