การพัฒนานิทานมัลติมีเดียเพื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์ 3 รูปแบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้แต่ง

  • ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
  • ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

คำสำคัญ:

บทเรียนมัลติมีเดีย, การอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง, การให้ความหมายของคำศัพท์,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนานิทานมัลติมีเดียเพื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์ 3 รูปแบบ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนิทานมัลติมีเดียเพื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์ 3 รูปแบบ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนิทานมัลติมีเดียเพื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์ 3 รูปแบบ

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยนิทานมัลติมีเดีย 3 รูปแบบ แบบประเมินคุณภาพนิทานมัลติมีเดียสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านเนื้อหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) จำนวน 156 คน การดำเนินการวิจัยได้พัฒนานิทานมัลติมีเดียให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ แล้วทดลองเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนรูปแบบการให้ความหมายเป็นภาพ กลุ่มที่ 2 เรียนรูปแบบการให้ความหมายเป็นตัวอักษร กลุ่มที่ 3 เรียนรูปแบบการให้ความหมายเป็น ภาพและตัวอักษร แล้วให้ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ One Way ANOVA

         ผลการทดลองพบว่า 1) นิทานมัลติมีเดีย 3 รูปแบบมีประสิทธิภาพดังนี้รูปแบบที่ให้ความหมายเป็นภาพมีประสิทธิภาพ 85.00/82.66 รูปแบบที่ให้ความหมายเป็นตัวอักษร มีประสิทธิภาพ 84.44/80.67 รูปแบบที่ให้ความหมายเป็นภาพและตัวอักษรมีประสิทธิภาพ 86.11/81.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนิทานมัลติมีเดียที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์เป็นภาพ เป็นตัวอักษรและเป็นทั้งภาพและตัวอักษร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนิทานมัลติมีเดียที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์เป็นภาพ เป็นตัวอักษร และเป็นทั้งภาพและตัวอักษร มีความพึงพอใจในการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต

Downloads