การสร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, การพัฒนาศักยภาพการผลิต, เกษตรอินทรีย์,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์ ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์มาใช้พัฒนาศักยภาพการผลิต   2) เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วจึงทำการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้านโดยมีการสอบถามความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ก่อนและหลังฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมสร้างเครื่องทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และเครื่องอบแห้งแบบ Dehumidify Dryer เพื่อช่วยในการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลในการทำเกษตรก่อนและหลังทำเกษตรอินทรีย์ จากการศึกษาพบว่าจากข้อมูลเชิงสถิติก่อนและหลังการฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงให้เห็นว่าหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้สามารถสรุปได้เมื่อเกษตรกรตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำเกษตรอินทรีย์แล้วนั้น มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลังการทำเกษตรอินทรีย์พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลงได้ 6,000 บาทต่อไร่ต่อปี ค่าใช้จ่ายในเรื่องยาฆ่าแมลงและปราบศัตรูพืช  700 บาทต่อไร่ต่อปีรวมแล้ว 6,700 บาทต่อไร่ต่อปี เนื่องจากมีการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรลง รวมทั้งลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร จึงช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรทำให้ผลกำไรจากการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์สูงขึ้นจากการทำเกษตรแบบเดิม เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นและสนใจทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์มีประโยชน์ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง

Downloads