การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น ตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชน

ผู้แต่ง

  • สุรพล พหลภาคย์
  • จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
  • นิยม บุญพิคำ

คำสำคัญ:

กลุ่มอาชีพผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น, วิสาหกิจชุมชน,

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนในตำบลกำเนิดนพคุณ และตำบลขามทะเลสอ

ผลการวิจัยพบว่า ทั้งสองชุมชนต้องการเพิ่มรายได้จากการเพาะเห็ด ทั้งสองชุมชนสามารถเรียนรู้และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรอาชีพเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ตำบลขามทะเลสอได้ยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ประสบการณ์การรวมกลุ่มเกษตรกร และความร่วมมือของชุมชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน

Downloads