การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • ประชิด ทิณบุตร

คำสำคัญ:

การออกแบบกราฟิก, กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน, แบบตัวอักษรตระกูลซีอาร์ยู,

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนากราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ออกแบบชุดตัวอักษรเอกลักษณ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 3) ออกแบบจัดทำต้นแบบ ตัวอย่างผลงาน และแนวทางการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไปใช้งานหรือการปรับประยุกต์ใช้กับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ การดำเนินการออกแบบและพัฒนา ตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบและระยะที่สอง เป็นการตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการกลุ่มร่วมพิจารณาผลงานออกแบบและนำไปพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและนักวิชาการด้านการออกแบบเอกลักษณ์ จากภายนอกองค์กร จำนวน 12 คน และจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเลือก และการสุ่มเลือกแบบบังเอิญ รวมจำนวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามโดยตรงและสอบถามทางระบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยทำให้ได้ผลงานชุดแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ที่ประกอบด้วย 1) ชุดแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานมีจำนวนแบบ 3 แบบอันได้แก่แบบตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandra Seal) แบบอักษรย่อจันทรา (Chandra Logotype) และแบบเครื่องหมายจันทรา (Chandra Mark) ที่สามารถบ่งบอกรูปลักษณะของตราสัญลักษณ์ที่มีความแน่นอน แสดงความเชื่อมโยงแห่งความเป็นราชภัฏสัญลักษณ์เดิมมีบุคลิกเฉพาะที่โดดเด่น แตกต่าง และง่ายในการจดจำ นำสู่การนำไปใช้ให้เกิดความเป็นเอกภาพเดียวกันขององค์กรได้ 2) ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์เอกลักษณ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีสัดส่วนโครงสร้างตามมาตรฐานของตัวอักษรไทย โดยใช้ชื่อตระกูลแบบตัวพิมพ์เฉพาะว่า ซีอาร์ยู (CRU) อันได้แก่แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ชื่อ CRU-Chandrakasem  CRU-Lan Chand และ CRU-Rajabhat ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้จริงทั้งในระบบคอมพิวเตอร์แบบพีซีและแมคอินทอช และ 3) ชุดต้นแบบไฟล์งานออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และเครื่องแต่งกาย ที่ใช้เป็นแบบอย่างเพื่อแสดงถึงการนำเอากราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งทั้งหมดได้บันทึก จัดเก็บ รวบรวมเป็นแหล่งข้อมูล แสดงไว้เป็นคู่มือการใช้งานกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 36 หน้า พร้อมแผ่นดีวีดีที่บันทึกไฟล์ต้นแบบและไฟล์ประกอบ โดยจัดเก็บเป็นชนิดไฟล์ตามมาตรฐานสากล ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตจริงไว้ทั้งหมด และนำเสนอเผยแพร่ทางออนไลน์ไว้ที่ เว็บไซต์ http://www.chandrakasem.info

Downloads