ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • กนิษฐา อ่อนศิริ

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1–4 โดยทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบคุณภาพด้วยการหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรเกษตรและชีวภาพ รวมทั้งคณะศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็น 2 ด้าน คือ คุณภาพชีวิตทางกายและคุณภาพชีวิตทางใจ พบว่า คุณภาพชีวิตทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับคุณลักษณะของนักศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์กับเพศ คณะและลักษณะที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 

Downloads