การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
  • ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล
  • นภัสสร ตื่มสูงเนิน
  • ฉัตรมงคล จันทราทิพย์

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การเรียนการสอน, หลักสูตร,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยที่สนับสนุน การเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่มีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยมีวิธีการดำเนินงานการวิจัย คือ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ที่มีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการจัดการทั่วไป จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ค่าที (t-test) และใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ f-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายด้าน ลำดับแรก คือ ด้านอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยพึงพอใจในส่วนของผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์และผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและน่าเชื่อถือ รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร คือ รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอาชีพและความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกงาน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ การควบคุมกำกับให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนและผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ด้านการวัดและประเมินผล คือ ความเหมาะสมของเกณฑ์ ความพึงพอใจในการวัดและประเมินผล และความพึงพอใจ ลำดับสุดท้าย คือ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วนของนักศึกษามีความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนุนการเรียน การสอนและแหล่งค้นคว้าข้อมูลมีความพร้อมเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการของนักศึกษาที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศและอายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียน การสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไปแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านห้องเรียนและความเหมาะสมของอุปกรณ์   การเรียนห้องประกอบการเรียนการสอนและมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่านี้

Downloads