ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • ศศิพิมล แสงจันทร์
  • กุลวีณ์ วุฒิกร
  • นันทินี สุดโททอง

คำสำคัญ:

ภาวะการมีงานทำ, ความพึงพอใจ, ผู้ประกอบ, คุณลักษณะของบัณฑิต,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 169 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเองซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน 5 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านจริยธรรมคุณธรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก ส่วนการพิจารณาของผู้ประกอบการต่อการรับบัณฑิตเข้าทำงานและพิจารณาให้บัณฑิตเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอยู่ในระดับร้อยละ 92 2) ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการที่พบมากที่สุด คือ ทักษะในการทำงาน เช่น การเรียงความสำคัญของงาน การตัดสินใจในเรื่องงาน การหาความรู้เพิ่มเติม การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน นอกจากนั้นปัญหาของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต รองลงมาคือ ปัญหาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์

Downloads