การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
  • ชวนิดา สุวานิช
  • สมคะเน แผลงฤทธิ์
  • อัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ
  • จงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะ
  • รพีพร ปรุงสุข

คำสำคัญ:

หลักสูตรท้องถิ่น, ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา การสำรวจจากเอกสารการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ในอำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์ นำความรู้ที่ได้จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และเรียบเรียงจัดหมวดหมู่เนื้อหาและประชุมกลุ่มศึกษานิเทศก์และครูนักวิจัยเพื่อร่วมกันร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร แล้วจึงประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา และนำหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้มาใช้ในการประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญเจ้าของภูมิปัญญาที่เป็นผู้ปลูกส้มโอมาวิพากษ์หลักสูตร และคณะผู้วิจัยนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงนำหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับแก้อีกครั้ง จึงได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบครบถ้วนที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้ 

ผลการวิจัยได้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ 16 สาระการเรียนรู้

Downloads