ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนิสิตวิชาเอกเคมี ต่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ

ผู้แต่ง

  • นันทวัน ชุมตันติ

คำสำคัญ:

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่2 วิชาเอกเคมีจำนวน42คนที่เรียนการเขียนภาษาอังกฤษด้วย การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือประกอบด้วยแผนการสอนที่ใช้วิธีสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจำนวน 2 แผน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนระดับอนุเฉททั้งก่อนและหลังการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อขั้นตอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลด้านความสามารถการเขียนด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติทดสอบ paired sample t-test ในการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนระหว่างก่อนและหลังการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉทของนิสิตหลังเรียนด้านการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 และนิสิตมีความพึงพอใจต่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่มีโอกาสทราบผลการประเมินงานเขียนและได้ปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น ด้านต้องคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียนมากขึ้นและด้านที่เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบเน้นกระบวนการ

Downloads