การวิจัยเพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะรายวิชา GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

ผู้แต่ง

  • เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
  • สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
  • ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
  • กิดานันท์ ชำนาญเวช
  • ฐิติวัสส์ สุขป้อม
  • ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

คำสำคัญ:

การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุง, วิชาการศึกษาทั่วไป, รายวิชา GEHS1102, การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEHS1102 (การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต) ในสภาพปัจจุบัน(ภาคเรียนที่ 1/2552)           2) แสวงหาแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาสาระ และการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEHS1102         3) ปรับปรุงเนื้อหาสาระ และการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEHS1102 ให้เหมาะสมกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 4) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล/ประเมินผลของรายวิชา GEHS1102 ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหาสาระและวิธีการจัดการเรียนการสอนแล้ว (ภาคเรียนที่ 2/2552)กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEHS1102 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 240 คน และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินผลสำหรับนักศึกษา ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความคิดเห็นด้านบรรลุจุดมุ่งหมาย หลังปรับปรุงว่าดีกว่าก่อนปรับปรุงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอน หลังปรับปรุงว่ามีมากกว่าก่อนปรับปรุง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลังปรับปรุงว่ามีมากกว่าก่อนปรับปรุงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

Downloads