การใช้เวลาว่างและกิจกรรมที่ต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • โกเมนทร์ บุญเจือ

คำสำคัญ:

การใช้เวลาว่าง, กิจกรรมที่นักศึกษาต้องการ, บทบาทของสื่อ,

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้เวลาว่างและความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและเพื่อศึกษาวิธีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาต้องการ โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 400 คน แล้วนำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน c2 T-test และ F-test โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้เวลาว่างในการพบปะพูดคุยกันทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการฟังเพลง สื่อมีผลต่อการใช้เวลาว่างได้แก่สื่ออินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ ส่วนความต้องการกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 5 ด้านในภาพรวมอยู่ระดับมากคือกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระหว่าง เพศ คณะ รายได้ต่อเดือนและที่พักปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้เวลาว่างแต่บทบาทของสื่อมีผลต่อการใช้เวลาว่างของนักศึกษาทั้ง 4 ด้านได้แก่ ก้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมการศึกษาและการหารายได้เสริม นอกจากนี้ยังพบว่าบทบาทของสื่อมีผลต่อการใช้เวลาว่างและความต้องการกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันในส่วนของตัวแปรเพศและคณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่เหลือไม่มีความแตกต่าง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านักศึกษาเห็นความสำคัญของเวลาที่มีคุณค่ามากโดยให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านกีฬา นันทนาการ คอมพิวเตอร์และการหารายได้เสริมโดยเสนอให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการเรียนมากที่สุดและเห็นว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้เน้นวิชาการมากเกินไป ควรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำซากและต้องมีมาตรการบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่จะส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคือการสร้างแรงจูงใจในลักษณะต่างๆ เช่น เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้นักศึกษาได้กล่าวถึงความไม่สะอาดและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและมหาวิทยาลัยควรมีแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนตลอดทั้งปีเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

Downloads