การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงตามทัศนะของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • สุรพล พหลภาคย์
  • ชินกร จิรขจรจริตกุล

คำสำคัญ:

บทบาทที่คาดหวัง, บทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์,

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงตามทัศนะของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีความเชื่อมั่น 0.95% กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 178คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ทางด้านวิชาการ ที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด  คือ ให้การปรึกษา แนะนำ หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ำลง (=3.59, SD=1.06) และบทบาทที่คาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุด คือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน วิธีการวัดและประเมินผล (=4.10, SD=0.84) ด้านสภาพการเป็นอยู่และการปรับตัวที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียน (=3.42, SD=1.03) และบทบาทที่คาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุด คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย(=4.11, SD=0.82) ด้านระเบียบวินัย ที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำเรื่องการมีระเบียบวินัยในตนเอง(=3.41, SD=1.04) และบทบาทที่คาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุดคือการเอาใจใส่ดูแลความประพฤติของนักศึกษา (=4.10, SD=0.84) ด้านการพัฒนานักศึกษา ที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (=3.55, SD=1.02) และบทบาท ที่คาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (=4.07, SD=0.90) ด้านการเงิน ที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำแหล่งงานและช่วยติดต่องานเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน (=3.61, SD=2.73) และบทบาทที่คาดหวังให้อาจารย์ ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำแหล่งงานและช่วยติดต่องานเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน (=4.40, SD=0.86) ด้านบริการและสวัสดิการ ที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ เปิดโอกาส        ให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา หรือคำแนะนำ (=3.35, SD=1.15) และบทบาทที่คาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล การผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (=4.06, SD=1.17)

Downloads