ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • ผานิตดา อัจฉริยนนท์

คำสำคัญ:

ค่าใช้จ่ายรายหัว,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำแนกรายคณะ และเพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของหน่วยงานจัดการศึกษา และงานสนับสนุนการศึกษา โดยทำการศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2548-2549 ข้อมูลในการวิจัย คือ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา และข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงงบดำเนินการโดยรวมงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                     ในปีงบประมาณ 2548-2549 มีค่าใช้จ่ายรายหัวระหว่าง 12,120.84 บาท ถึง 58,383.18 บาท โดยคณะที่มีค่าใช้จ่ายรายหัวต่ำสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะที่มีค่าใช้จ่ายรายหัวสูงสุด คือ คณะเกษตรและชีวภาพ 2) งบดำเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานหลัก ในปีงบประมาณ 2548-2549 คือ 290,029,981.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.07 และงบดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน คือ 326,184,044.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.93

Downloads