การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • อลิสา ประมวลเจริญกิจ
  • จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ
  • วาสนา ดอนจันทร์ทอง

คำสำคัญ:

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือ คือ สอบถามกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้กู้ยืมกองทุนร้อยละ 63.5 และกู้ยืมกองทุนร้อยละ 36.5 นักศึกษามีรายได้เดือนละ 3,001-6,00บาท ร้อยละ 35.7 มีจำนวนมากที่สุด รองลงมามากกว่า 9,000 บาท ร้อยละ 27.4 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตต่อเดือนของนักศึกษาประมาณ 3,001-6,000 บาท ร้อยละ 41.5 มีจำนวนมากที่สุด รองลงมา 6,001-9,000 บาท ร้อยละ19.1 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีเงินออม ร้อยละ 65.6 แหล่งที่มาของรายได้นักศึกษาได้มาจากผู้ปกครอง ร้อยละ 46.0 รองลงมามาจากการทำงานพิเศษ ร้อยละ 30.3

จากการศึกษาความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเงินเพียงพอ ร้อยละ 65.1 และการใช้จ่ายไม่เพียงพอ ร้อยละ 34.9 นอกจากนี้สาเหตุที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ รายได้มีจำกัด ร้อยละ 25.4 และนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง ร้อยละ 71 ความเหมาะสมของนักศึกษาในการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ร้อยละ 79.3 และนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนที่จะใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง ร้อยละ 55.6 นักศึกษาส่วนใหญ่ประสงค์จะใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 91.7 นักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาจากโทรทัศน์ ร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ผู้ปกครองร้อยละ 16.2 

จากการศึกษาความต้องการขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในระดับมากมี 5 รายการ ดังนี้ ความต้องการให้มีการเผยแพร่หลักการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอันดับแรก มีเนื้อหาสอดแทรกในการเรียนการสอน  ในวิชาที่เกี่ยวข้อง มีบริการให้การอบรมในเรื่องการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีการให้การอบรมในเรื่องการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Downloads