ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจากการใช้แผนผังความคิดสรุปเนื้อหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ผู้แต่ง

  • พรทิพย์ เทิดบารมี

คำสำคัญ:

วิจัยในชั้นเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แผนผังความคิด,

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนจากการใช้แผนผังความคิดสรุปเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (GESC1102) ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 36 คน โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แผนผังความคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบ T-test

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แผนผังความคิดสรุปเนื้อหาสูงกว่าก่อนใช้แผนผังความคิดทุกบทอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังใช้แผนผังความคิดสรุปเนื้อหา พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น

Downloads