โปรแกรมช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสชนิดเหนี่ยวนำ

ผู้แต่ง

  • สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น

คำสำคัญ:

โปรแกรมช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสชนิดเหนี่ยวนำ โดยมีสมมุติฐานของการวิจัย คือโปรแกรมช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสชนิดเหนี่ยวนำ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์กำหนด 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.37/81.89 สรุปผลการวิจัยได้ว่าโปรแกรมช่วยสอนท   เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด เหนี่ยวนำสามเฟส สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์

Downloads