การศึกษาเปรียบเทียบระดับจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของแม่ค้าตลาดเทศบาล ตลาดบ่อนไก่และตลาดสะพานดำ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • นวพร ประสมทอง
  • จำลอง ลือชา
  • ดุสิต ภู่ตระกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของแม่ค้า เปรียบเทียบระดับจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของแม่ค้า และศึกษาปัญหาการดำเนินธุรกิจของแม่ค้าตลาดสดเทศบาล ตลาดสดบ่อนไก่ และตลาดสดสะพานดำในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่มีต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยการเลือกประชากรใช้จำนวนประชากรของแม่ค้าทั้ง 3 ตลาด จำนวน 1,200 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) จากแม่ค้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 3 ตลาด คือ ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดบ่อนไก่และตลาดสดสะพานดำ ตลาดละ 50 คน รวม 150 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure  Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยใช้แนวคิดของโคลเบิร์ก  (Kohlberg) สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความแปรปรวน ONE-WAY ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิธี Post Hoc Tests Multiple Comparisons ของ Sheffe จากการวิจัยพบว่า แม่ค้าในกลุ่มตลาดสดบ่อนไก่ มีระดับจริยธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ขั้นที่ 3 สูงกว่ากลุ่มแม่ค้าตลาดสดเทศบาล และตลาดสดสะพานดำที่อยู่ระดับเท่ากัน คือ ระดับที่ 1 ขั้นที่ 1 ตามแนวคิดของ โคลเบิร์กโดยในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ระดับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของแม่ค้าทั้ง 3 ตลาดแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น ยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และสภาพปัญหาในการดำเนินธุรกิจ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น ยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนสภาพปัญหาในการดำเนินธุรกิจของแม่ค้าทั้ง 3 ตลาด มีดังนี้ ที่มีความเห็นตรงกัน คือ ปัญหาเรื่องทำเล มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การมีขยะและน้ำเสียลงท่อทำให้มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

Downloads