รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ ผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
  • สันทัด เสริมศรี
  • วิภาวี พิจิตบันดาล

คำสำคัญ:

การตอบสนองของผู้ซื้อ, รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, อาคารชุด,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองประการคือ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย และ (2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย จากการวิจัยพบว่า รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี มีอิทธิพลทางตรงกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย และมีอิทธิพลทางอ้อมกับการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยโดยผ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.79 และ 0.55 ตามลำดับ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยมีอิทธิพลทางตรงกับการตอบสนองการซื้อห้องชุดพักอาศัยเท่ากับ 0.70 และรูปแบบสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถามการวิจัย

Downloads