ตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทย

ผู้แต่ง

  • ธีราวุฒิ คงปรีชา

คำสำคัญ:

ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ, บรรษัทภิบาล, ธรรมาภิบาล, การบริหารเชิงกลยุทธ์,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทยและเพื่อทราบปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้สร้างตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจากแนวความคิดและทฤษฎีของนักวิชาการและนักปฏิบัติที่สำคัญ แล้วทดลองพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมตามตัวแบบที่สร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์คำนิยามและบริบทความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคัดเลือกมาแบบเจาะจงย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่ 50

จากนั้นจึงเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการศึกษาแบบสามเส้าโดยใช้คำถามสำคัญกึ่งโครงสร้างปลายเปิด 3 ข้อ เพื่อสัมภาษณ์ผู้แทนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจจำนวน 9บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจำนวน 17 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทยเช่นเดียวกันกับการพัฒนากลยุทธ์ในขั้นทดลอง

ผลปรากฏว่ากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่พัฒนาทั้งในขั้นทดลองและในภาคสนาม สามารถนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจตามตัวแบบที่สร้างขึ้นได้อย่างสอดคล้องตรงกัน จึงสรุปว่า ตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทยที่สร้างขึ้นมานี้มีความสมบูรณ์ในทางทฤษฎีและสามารถใช้ปฏิบัติได้จริง

มีข้อเสนอแนะว่าตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทยควรเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซึ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นหรือเตรียมการที่จะทำเรื่องนี้ สำหรับบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วสามารถศึกษาตัวแบบนี้เพื่อนำข้อดีไปปรับปรุงกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันสังคมมีความคาดหวังให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้น นอกจากบริษัทต้องรักษาความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจให้ยืนยาวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่รุนแรงแล้ว ต้องตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างจริงจังโดยแสดงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ก่อขึ้นมาและใช้ปัญหาเหล่านี้เป็นโอกาสพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งบริษัทและสังคม การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโดยดึงทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตร นอกจากเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างกันแล้วยังสร้างความแตกต่างเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและปรับเปลี่ยนกติกาการทำธุรกิจด้วย ซึ่งตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทยนี้จะเป็นตัวช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี

Downloads