การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคณะวิชาภาษาต่างประเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ของรัฐ ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • จันทิมา ชุวานนท์

คำสำคัญ:

กลยุทธ์, การบริหาร, การสอนภาษาต่างประเทศ,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารคณะวิชาภาษาต่างประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐ ศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารสำหรับคณะฯ ในมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐ ขั้นตอนการวิจัยคือศึกษาสภาพปัจจุบัน   ในกลุ่มประชากรจากแบบสอบถามบุคลากรและนักศึกษาศึกษากลยุทธ์การบริหารคณะฯของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเว็บไซต์ และกรณีศึกษากลยุทธ์การบริหารคณะฯ           ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก แล้วพัฒนากลยุทธ์การบริหารคณะฯ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐ ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของคณะฯ ตามความคิดเห็นของบุคลากร       136 ประเด็น อยู่ในระดับปานกลาง 130 ประเด็นหรือ 95.58% สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ มีพื้นที่       สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บุคลากรคุณภาพ  และบรรยากาศการทำงานเป็นประชาธิปไตย นักศึกษามีความคิดเห็นจาก 72 ประเด็น อยู่ในระดับปานกลาง 67 ประเด็น หรือ 93.05% จุดอ่อนและปัญหาของคณะฯ คือนักศึกษามีพื้นฐานความรู้น้อย ขาดแรงจูงใจใฝ่เรียน และคณะฯ มีโอกาสน้อยที่จะคัดกรองนักศึกษา กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำพบว่าทุกมหาวิทยาลัยมีแผนเชิงรุก วิสัยทัศน์ชัดเจน เน้นความเป็นนานาชาติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพผู้วิจัยจึงพัฒนากลยุทธ์ การบริหารคณะฯ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐเพื่อความเป็นเลิศ  

Downloads