การนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • สุวิทย์ บุญมา

คำสำคัญ:

การบริหารงาน ธรรมาภิบาล สภากรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกี่ยวกับระดับการนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสามวา 2) เปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวาจำแนก จากปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตคลองสามวา จำนวน 400 คน เครื่องมือใน การวิจัย คือ แบบสอบถามการนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีค่าความเชื่อมั่น .9320 และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test แบบ Independent Sample test และ One Way ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า 1) การนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของเขตคลองสามวา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการของประชาชน เขตคลองสามวา โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติ และข้อเสนอแนะในการนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ควรรับบุคคลากรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และควรลดลำดับขั้นตอนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015