การวิเคราะห์เนื้อเพลงที่สะท้อนความเชื่อและค่านิยม: กรณีศึกษาโครงการเพชรในเพลง

ผู้แต่ง

  • วรรษา คูตระกูล

คำสำคัญ:

ความเชื่อ ค่านิยม เพลงที่ได้รับรางวัลโครงการเพชรในเพลง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อ และค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงที่ได้รับรางวัลในโครงการเพชรในเพลง โดยทำการวิเคราะห์ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งปรากฏในเนื้อเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาการประพันธ์คำร้องดีเด่นจากโครงการเพชรในเพลง คัดเลือกเพลง 14 เพลง จากจำนวนทั้งสิ้น 41 เพลงซึ่งใช้แบบบันทึกการถอดเนื้อเพลงเป็นเครื่องมือใน การวิจัย และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อบรรยายถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ และค่านิยมของเพลงนั้นๆ

ผลการวิจัยพบว่า เพลงที่เลือกมาวิเคราะห์มีการสื่อความหมายในเพลงที่แตกต่างกัน แต่ได้สะท้อนความเชื่อ และค่านิยม ในส่วนแรกสะท้อนความเชื่อเรื่องเทพเจ้า ส่วนที่สองสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับความรัก ค่านิยมเกี่ยวกับศีลธรรม และค่านิยมพื้นฐานทั้งหมดเป็นความเชื่อและค่านิยมที่สังคมให้การยอมรับนอกจากนี้ยังพบว่าเพลงเหล่านั้นสามารถบอกเล่าถึงสภาพสังคมขณะนั้น ที่เพลงเหล่านั้นถูกแต่งขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคมและความเป็นไปในช่วงเวลานั้นๆ ได้มากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015