องค์ประกอบของการคุกคามทางเพศในชุมชนเสือใหญ่อุทิศกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ชลธิชา ทิพย์ประทุม

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์องค์ประกอบ การคุกคามทางเพศ ชุมชนเสือใหญ่อุทิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ค้นหาองค์ประกอบของการคุกคามทางเพศในชุมชนเสือใหญ่อุทิศโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 2) ศึกษาระดับการคุกคามทางเพศในชุมชนเสือใหญ่อุทิศ และ 3) เปรียบเทียบระดับการคุกคามทางเพศในชุมชนเสือใหญ่อุทิศ จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในชุมชนเสือใหญ่อุทิศ จำนวน 300 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาและมีค่าความเชื่อมั่น 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD

ผลการวิจัยพบว่า 1) การคุกคามทางเพศประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ได้ร้อยละ 75.08 จากตัวแปร 33 ตัว ที่มีค่าถ่วงน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.88 2) ประชาชนในชุมชนเสือใหญ่อุทิศถูกคุกคามทางเพศอยู่ในระดับปานกลางโดยถูกคุกคามทางการวิพากษ์วิจารณ์สรีระ มากที่สุด รองลงมาคือ ทางวาจา การแสดงท่าทางลามก แสดงพฤติกรรมลามก การถามถึงความสัมพันธ์ทางเพศ การฉวยโอกาส การสนทนาเรื่องเพศ และกายภาพ ตามลำดับและ 3) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ช่วงเวลาในการทำงาน การศึกษา รายได้ และจำนวนสมาชิก ในที่อยู่อาศัยแตกต่างกันถูกคุกคามทางเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015