การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML

ผู้แต่ง

  • ยศวัฒน์ คงมี

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน SML

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ของประชาชนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน โดยใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling) จำนวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test ANOVA และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML เป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ด้านผลประโยชน์  อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ด้านต่างๆ เหล่านี้ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015