ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานในบริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แต่ง

  • พฤกษ์ สุพรรณาลัย

คำสำคัญ:

ความตั้งใจลาออก สภาพแวดล้อมในองค์การ พนักงานระดับปฎิบัติการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฎิบัติการบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานบางปู และ 2) ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฎิบัติการบริษัท ชไนเดอร์  (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานบางปู จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานระดับปฎิบัติการบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานบางปู จำนวน 235 คน ซึ่งได้มาจากการกำหนดตัวอย่างตามแนวทางของ ยามาเน่ (Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบเชิงซ้อน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์การด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกร่วมกันที่ R2 เท่ากับ 0.393 โดยมีสมการพยากรณ์ คือ ความตั้งใจลาออกของพนักงาน = .212 (ค่าคงที่) + .571 (สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน) + .470 (ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน) + .192 (เงินเดือนและสวัสดิการ) และ 2) สภาพแวดล้อมในองค์การภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความตั้งใจลาออกไม่ต่างกันยกเว้นด้านระดับการศึกษา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015