ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความฉลาดทางอารมณ์ของตำรวจที่พยากรณ์ จิตบริการของตำรวจ

ผู้แต่ง

  • จรัญญา ผาริโน

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ จิตบริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา ความฉลาดทางอารมณ์ และจิตบริการของตำรวจ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชากับจิตบริการของตำรวจ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของตำรวจกับจิตบริการของตำรวจ 4) พยากรณ์จิตบริการของตำรวจด้วยภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใช้การสุมแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากร (Proportional stratified random sampling) ซึ่งเป็นตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว และสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี รวมจำนวนทั้งหมด 269 คน โดยใช้เกณฑ์การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane.1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน         

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง ระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับสูง และระดับจิตบริการของตำรวจอยู่ในระดับสูง 2) ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับจิตบริการของตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความฉลาดทางอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสัมพันธ์กับจิตบริการของตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความฉลาดทางอารมณ์ของตำรวจสามารถร่วมกันพยากรณ์จิตบริการของตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015